Çelik Hukuk Bürosu

Menu Border

Aile Hukuku

Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma:
Evlilikte mal rejimi sözleşmeleri (evlilik sözleşmeleri), Boşanma protokolü, Boşanma ve boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin nafaka ve tazminat davaları, Edinilmiş mallara katılım alacağı davaları, Aile konutu, Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar, Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi Babalık Davaları, Evlat Edinme Davası, Velayet Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.

Nişanlanma: Evlenme vaadi ile gerçekleşir fakat kişiyi evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Nişanlılardan biri haklı sebep olmadan nişanı bozduğu takdirde, kusuru olan taraf tazminat vermekle yükümlüdür. Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf manevi tazminat olarak uygun miktarda para ödenmesini de talep edebilir. Nişanlanmanın sona ermesinden doğan dava hakkı, sona ermenin üzerinden 1 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.


Evlenme yaşı: Erkek ya da kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemezler. Ancak olağanüstü durumlarda hâkim 16 yaşını doldurmuş kişilerin de evlenmesine izin verebilir.
Evlilik başvurusunda gerekli belgeler: Erkek ve kadının nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örnekleri, önceki evliliği varsa sona erdiğine ilişkin belge, küçük ya da kısıtlı ise yasal temsilcinin izin belgesi, evlenmeye engel hastalığın olmadığına dair sağlık raporu. Kişiler bu belgeler ile içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvurmalıdırlar.
Evlenme töreni: Evlendirme dairesinde evlendirme memuru ve ayırt etme gücüne sahip iki tanığın önünde yapılır.
Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, evlenme sırasına sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olması, evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının bulunması veya eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması evliliğin mutlak butlanla sakat olmasını gerektiren hallerdir. Mutlak butlan davası Cumhuriyet Savcılığı tarafından re'sen veya ilgisi olan herkes tarafından açılabilir.


Aralarında evlilik yasağı bulunan kimseler: Üstsoy ile altsoy arasında kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında; kayın hısımlığı oluşturan evlilik sona ermiş olsa da eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu ve altsoyu arasında; evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.
Evlilik sona ermişse, kadın evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Bu süre bekleme süresi olarak nitelendirilmiştir. Süre doğumla biter. Ancak kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması ile veya boşanan eşlerin birbirleriyle tekrar evlenmek istemeleri durumunda mahkeme bu süreyi kaldırır.
Zina, hayata kast ve pek kötü onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelden sarsılması Türk hukukundaki boşanma sebepleridir. Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme maksadı ile diğerini terk ettiği veya haklı sebep olmadan ortak konuta dönmeyi reddettiği zaman ayrılık en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ise istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtarda sonuçsuz kalmışsa terk edilen eş boşanma davası açabilir. Ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olan eşler "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedenine dayanarak boşanma davası açabilirler. Boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa alı ay birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilir.


Kadının soyadı: Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır ancak daha sonra yapılacak yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde kendi soyadını kullanması mümkündür. Kural olarak kadın boşanma ile önceki soyadını alır fakat kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati varsa ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa istem üzerine kadın kocasının soyadını taşımaya devam edebilir.
Eşlerin iradeleri ile sürekli olarak oturmak için tahsis ettikleri, bütün yaşam faaliyetlerinin ve ailenin merkezi olan konutlar aile konutu olarak tanımlanabilir. Eşlerden biri diğerinin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.


Soy bağı: Çocuğun; ana ile arasındaki soybağı doğum ile baba ile arasındaki soybağı ise evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Ayrıca evlat edinme ile de soybağı kurulabilir.
Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır (babalık karinesi). Koca soy bağının reddi davası açarak babalık karinesini çürütebilir. Çocuk evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içinde doğmuşsa ve ana bu arada tekrar evlenmişse ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Ana babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak şunları da talep edebilir; Doğum giderleri, doğumdan önce ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri, gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.


Evlat edinme: Küçüğün evlat edilmesi evlat edinen tarafından bir sene bakılmış ve eğitilmiş olmasına bağlıdır. Eşler ancak birlikte evlat edinebilirler ve evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler. Eşlerin en az 5 yıldan beri evli olmaları veya 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Evlat edinmede küçüğün ana ve babasının rızası gerekir. Rıza en erken küçüğün doğumundan 6 hafta geçtikten sonra verilebilir.

Ergin kişinin evlat edinmesi için: 1-Bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmek, 2-Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş olmak, 3-Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde birlikte yaşamakta olmak gibi şartlar aranır.
Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır. Ana ve baba evli değil ise velayet anaya aittir. Ana ve baba velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. Çocuğun bakımı eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanmalıdır. Bakım borcu çocuk ergin olana kadar devam eder, fakat ergin olmasına rağmen eğitimi devam ediyorsa eğitim sona erene kadar bakım borcu devam eder. Küçüğe fiilen bakan ana veya baba diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Nafaka miktarı çocuğun ihtiyaçları ana ve babanın hayat koşulları ve çocuğun gelirleri dikkate alınarak belirlenir.


Nafaka yükümlülüğü gereği herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy, üstsoy ve kardeşlerine nafaka vermekle yükümlü kılınmıştır.