Çelik Hukuk Bürosu

Menu Border

Borçlar Hukuku

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası, kira bedelinin artırımı davası, ödeme yeri belirlenmesi) Menkul ve Gayrimenkul Hukuku (taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku) kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Satım sözleşmesi: Alıcının vermeyi yüklendiği bir miktar para karşılığı, satıcı yönünden satım konusu malı alıcıya teslim ederek mülkiyeti ona geçirme borcunu doğuran bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin esaslı unsurları; satılan mal, satış parası (semen) ve anlaşmadır.

Trampa sözleşmesi; Taraflar karşılıklı olarak bir malla başka bir malı ya da hakları değiştirerek mülkiyetini karşı tarafa geçirmeyi üstlenmektedir. Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Kendisine verilen mal ayıplı çıkan kimse 4 yoldan birini seçecektir; 1-Ayıplı malı geri verecek, kendisi tarafından teslim edilmiş malın da kendisine geri verilmesini isteyebilecek, 2- Ayıplı malı geri verecek karşı taraftan zararın ödenmesini ister, 3-Ayıplı malı alıkoyarak ayıp dolayısıyla oluşan değer azalmasından doğan farkı karşı taraftan ister, 4-Ayıplı mal misli bir malsa, satımla ilgili eski 818 sayılı BK'nun 203. Yeni 6098 sayılı BK'nun 227. maddesinin kıyas yoluyla uygulanması sonucu ayıplı olan malın, ayıpsız benzeriyle değiştirilmesini isteyebilir.
Bağışlama: Bağışlayanın bir karşılık almaksızın bağışlananın malvarlığında bir artış sağlamak amacıyla, malvarlığından belirli değerleri ona vermeyi üstlenmesi ya da vermesi yoluyla bu iki kişi arasında yapılan sözleşmedir. Bağışlama kazandırıcı bir işlemdir ve ivazsızdır. Bağışlamanın çeşitleri: Bağışlama taahhüdü, elden bağışlama, koşullu ve yükümlü bağışlama yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama, dönme koşullu bağışlama.

Kullanma ödüncü (ariyet): Bu sözleşme ile ariyet veren, bir şeyi bedava kullanılmasını ariyet alana bırakmak ve alan dahi o şeyi vermekle mükellef olur. Bu sözleşmenin öğeleri: kullanma konusu bir şey ya da hak olması, karşılıksız kullanma ve tarafların anlaşmasıdır.
Tüketim ödüncü (karz): Bu sözleşme ile ödünç veren bir miktar paranın yahut diğer bir misli şeyin mülkiyetini ödünç alan kimseye nakit ve bu kimse dahi buna karşı miktar ve vasıfta müsavi aynı neviden şeyleri geri vermekle mükellef olur.

Finansal kiralama sözleşmesi: İşletme sahibi kullanıcının, kredi kurumu olan kiralayanla yaptığı bir sözleşmedir ki, buna göre kredi kurumu kullananın işletmesinde gereksinim duyduğu ve belirlediği bir malın finansmanını sağlamak üzere, üçüncü kişilerden satın alarak ya da başka yollarla elde ederek, belli bir bedel karşılığı ve belli süre sözleşmeden dönmeme koşuluyla, üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere onu kullanıcıya bırakır. Kiracı bu sözleşme ile kullanım bedelini ödeme, malı sözleşmeye uygun kullanma, malın bakımından ve kullanılmasından sorumlu olma, maldaki hasar ve ziyadan sorumlu olma, malın zilyetliğini başkasına devretmeme, sigorta primlerini ödeme ve sözleşme sonunda malı geri verme borçları altına girer.
İş (hizmet) sözleşmesi: Bir kimsenin ücret karşılığında belirli veya belirsiz bir süre için hizmet görmeyi, hizmetin iş sahibinin emrinde bulundurmayı, iş sahibinin de ona bir ücret vermeyi üstüne almasıdır. İşçinin işi yapma, fazla mesaiyi kabul etme, özen gösterme, sadakat ve işverenin talimatlarına uyma borçları vardır. İşverenin ise ücret ödeme, iş verme, araç gereç sağlama, işçiyi gözetme ve çalışma belgesi verme borçları vardır.

Eser (istisna) sözleşmesi: Müteahhit denilen kişiyle iş sahibi denilen kişi arasında yapılan öyle bir sözleşmedir ki; bununla müteahhit, iş sahibinin vermeyi üstlendiği bir ücret karşılığında bir yapıt ortaya koyma borcunu yüklenir. Müteahhit iş sahibi adına ortaya bir eser çıkarmayı yüklenir. Ortaya çıkan eser karşısında iş sahibi ücret ödeme borcu altına girmiştir. Bu sözleşme ile müteahhit; eseri yapma, teslim etme, eseri sadakat ve özenle yapma, eseri bizzat yapma, malzeme ve araç sağlama, bildirim yapma, esere zamanında başlama ve bitirme ve ayıbı üstlenme borcu altına girmektedir.
Yayın sözleşmesi; Bu sözleşmeyle bir yandan yayınlatan, edebi, bilimsel ya da sanatsal bir eserini yayınlaması amacıyla bir yayınlayana bırakmayı, öte yandan yayınlayan da bu eseri çoğaltmayı ve kamuya yaymayı üstlenir. İki tarafa borç yükleyen bir sözleşme söz konusudur. Sözleşmenin geçerliliği belirli bir biçime bağlı tutulmamakla beraber, mali haklara ilişkin sözleşme ve tasarrufların yazılı biçimde yapılması gerekmektedir.
Vekâlet sözleşmesi; Vekil vekâlet verenin (müvekkilin) çıkarına ve iradesine uygun olarak bir iş görme borcunu yüklenir. Vekil ilk olarak işi yaparken gerekli özeni göstermek zorundadır. Vekil işi vekâlet verene bağlılıkla yapmalı ve vekâlet verenin iradesine ve talimatlarına uygun biçimde işi görmelidir.
Vekâletsiz iş görme vekâleti olmadan bir başkası hesabına bir iş görülmesi durumunda karşılaşılan durumdur. İş gören işi iş sahibinin çıkarlarına uygun biçimde hareket etmekle yükümlüdür. İş gören, işi görürken aşırı özen göstermekle yükümlüdür.

Havale; Havale eden (muhil), bir yandan havale edileni (muhalünaleyhi) bir miktar para, kıymetli evrak ya da misli eşyayı kendi hesabına havale alıcısına teslim etmeye, öte yandan da havale alıcısını yapılan ödemeyi kendi adına kabul etmeye yetkili kılar. Havale ödeme ve kredi aracıdır. Havalenin geçerliliği belirli bir geçerlilik şartına bağlı olmamakla beraber uygulamada yazılı yapılmaktadır. Havale; havale eden, havale edilen ve havale alıcısı arasında üçlü bir ilişki kurmaktadır.
Vedia; Saklatan tarafından verilen bir taşınırın, saklayan tarafından kabul edilerek güvenli bir yerde saklanması ve saklatanın dilediği zaman istemesiyle onu saklatana geri vermesi yükümlülüğünü yükleyen bir sözleşmedir. Vedia sözleşmesinin konusunu taşınırlar oluşturmaktadır. Ücret bu sözleşmenin zorunlu öğesi olmamakla birlikte kararlaştırılması mümkün olmakla beraber, işin niteliği saklayanın ücret ödemeyi beklemesini haklı gösterebilir.

Kefalet sözleşmesi; Kefil¸ borçlunun borcunu ödememesi halinde, bu borçtan kendisinin kişisel olarak sorumlu olacağını alacaklıya karşı yükümlenir. Alacaklı ve kefil arasında yapılan bir sözleşmedir ve borçlunun rızasının alınmasına gerek yoktur. Kefalet geçerli bir asıl borcun varlığı, kefilin ehliyeti ve sözleşmenin yazılı şekilde yapılması şartlarıyla geçerlilik kazanacaktır. Kefalet asıl borcun sona ermesi, belirli süre için kurulan kefalet sözleşmesinde sürenin dolmuş olması hallerinde kefalet sözleşmesi sona erer. Ayrıca belirli süre kaydı konulmayan kefalet sözleşmelerinde, asıl borcun muaccel olmasından itibaren 1 ay içinde kefilin alacaklıya başvurarak alacağını mahkeme ya da icra yoluyla takip etmesini ve bu takibi, aralıksız sürdürmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Şayet alacaklı kefilin bu istemlerine uymazsa bu durumda da kefil kefaletten kurtulacaktır.

Rehin sözleşmesi; Alacağı vadesinde ödenmediği zaman, alacaklının rehin konusu eşyayı, hakkı ya da ticari işletmeye ait değerleri sattırarak elde edilen bedelden alacağını öncelikle elde edebileceğine ilişkin olarak rehin verenle alacaklı arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşınmaz rehininde güvencenin konusunu bir taşınmaz oluşturmaktadır. Taşınır eşya üzerinde ise taşınır rehni kurulabilmektedir.
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi; Taraflardan birinin, ötekine yaşam boyu bakmayı, bakılanın da bakan tarafa bir mamelek ya da mal temlik etmeyi üstlenmesidir. Sözleşme iki tarafa borç yükleyen ivazlı bir sözleşmedir. Sözleşme ölüm, fesih bildirimi ve fesih hallerinde son bulur.
Yaşam boyu gelir sözleşmesi; Gelir borçlusunun, bir kişinin yaşamına bağlı olarak gelir alacaklısına belirli zaman aralıklarıyla (devri), para ya da istisnai olarak diğer misli eşyayla ödemelerde bulunması amacıyla yapılır. Sözleşme, kendisine yaşam boyu gelir ödenecek kişinin ya da gelir borçlusunun yaşamına bağlı olabileceği gibi, üçüncü bir kişinin yaşamına bağlı olarak da yapılabilir. Sözleşme yazılı biçimde yapılmalıdır.