Çelik Hukuk Bürosu

Menu Border

İcra ve İflas Hukuku

İcra Takipleri,
İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,
Borçtan Kurtulma, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları,
İmzaya ve Borca İtiraz, İstihkak Davası, İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar.


İcra iflas dairelerinin yaptıkları işlemlerin kanuna aykırı ya da hadiseye uygun olmamalarından dolayı 7 gün içinde şikâyet yoluna başvurulabilir. Dairenin işlemi hakkın yerine getirilmesini engellemekte ya da sebepsiz sürüncemede bırakmakta ise şikâyet süreye bağlı değildir. Şikâyet işlemi yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır ve mahkeme karar vermedikçe başvuru icrayı durdurmaz.


Takip talebi icra müdürüne yapılır. Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslı veya tasdik edilmiş örneği takip talebiyle beraber icra dairesine verilmelidir. Takip talebini alan icra dairesi bir ödeme emri yazar ve 3 gün içinde borçluya tebliğe çıkarılır. İtiraz etmek isteyen borçlu itirazını, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine bildirmelidir. Kısmi itiraz mümkün olmakla beraber borçlu itiraz ettiği kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermelidir. Borçlu senetteki imzayı inkâr ediyorsa bunu da ayrıca ve açıkça bildirmelidir. Borçlu kusuru olmaksızın bir engel sebebi ile süresi içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme işlemi bitene kadar engelin kalmasından itibaren 3 gün içinde gecikmiş itirazını icra mahkemesine yapabilir. Mazeretin kabulü ile icra takibi durur.
Takibine itiraz edilen alacaklı itirazın tebliğinden itibaren 1 sene içinde genel hükümlere göre alacağını ispatlayarak itirazın iptali davası açabilir. İtiraz edilen takibin alacaklısının alacağı imzası ikrar veya noterce tasdikli borç ikrarı içeren senet veya resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri ile verdikleri makbuz ya da belgeye dayanıyor ise alacaklı itirazın tebliğinden itibaren 6 ay içinde itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Takibin dayandığı senet hususi olup imza itiraz sırasında borçlu tarafından reddedilirse alacaklı itirazın tebliğinden itibaren 6 ay içinde itirazın geçici kaldırılması yoluna başvurabilir.
Borçlu takibin kesinleşmesinden sonra borcu ve ferilerini ifa ettiğini ya da alacaklının kendisine mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş belge ile ispatlarsa takibin iptal veya talikini icra mahkemesinden her zaman isteyebilir.


Borçlu icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığının ispatı için menfi tespit davası açabilir. Dava icra takibinden önce açılmışsa borçlunun göstereceği %15 teminat ile mahkeme takibinin durmasına karar verebilir. Şayet dava icra takibinden sonra açılmışsa borçlunun göstereceği %15 teminat ile icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilebilir. Takibe itiraz edilmemiş veya itiraz kaldırıldığı için borçlu olmadığı parayı ödemek zorunda kalan şahıs ödemeden itibaren 1 sene içinde istirdat davası açabilir.


Haciz ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 sene içinde istenmelidir. İcra dairesi talepten itibaren 3 gün içinde haciz yapar. Haciz işleminin borçlunun gıyabında yapılması mümkündür. Haczi caiz olmayan mal ve hakların bazıları şunlardır; devlet malları, borçlu ve ailesine lüzumlu yatak takımı ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, vazgeçilmesi imkânsız mutfak takımı, borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecekleri, borçlunun haline münasip evi gibi. Haczi yapan memur haczettiği malın kıymetini takdir eder gerekirse bilirkişiye başvurabilir. Borçlunun başka bir kimsenin ya da şirketin nezdinde olan hak ve alacaklarının haczi için m.89/1 ihbarnamesi gönderilir. 3. Şahıs haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmezse mal elinde veya borç nezdinde sayılır ve kendisine bunları bildiren ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir. 3.Şahıs ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunmazsa zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya malı teslim etmesi istenir.
Borçlu elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği ya da 3. Kişi tarafından o malda mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde icra dairesi bunu iki tarafa bildirir ve taraflara itirazlarını bildirmeleri için 3 günlük süre verir. İtirazın olması durumunda dosya icra mahkemesine gönderilir. 3.Şahıs mahkemenin karar tarihinden itibaren 7 gün içinde istihkak davası açmalıdır. Hacze iştirak mümkündür. Kişinin haczi kabil malı bulunamazsa haciz tutanağı aciz vesikası hükmündedir.


Haczedilen taşınır mal ise hacizden itibaren 1 sene içinde, taşınmaz mal ise 2 sene içinde satılması istenmelidir. Borçlu alacaklının satış talebinden önce borcunu taksitle ödemeyi taahhüt eder ve ilk taksiti derhal öderse icra işlemleri durur. Taksitlerin biri zamanında verilmezse icra işlemleri kaldığı yerden devam eder.


Taşınır mallar satış talebinden itibaren 1 ay içinde açık artırma ile satılır. Birinci artırmada malın tahmini bedelinin %60'ını bulması ve rüçhanlı alacakları karşılaması gerekmektedir. İkinci artırma ilkini izleyen 5 gün içinde yapılır. Artırma bedeli malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmalıdır. İstisnai durumlarda pazarlık sureti ile satış yapılabilir.


Taşınmazlar satış talebinden itibaren 2 ay içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır. İcra memuru satışla başlamadan önce taşınmaz üzerindeki tapu siciline kayıtlı ve resmi senede bağlı olan mükellefiyetlerin listesini yapar bu listeyi haczedenlere ve borçluya tebliğ eder. Bu listeye mükellefiyetler listesi denir. Kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra mahkemesinde kıymet takdirine şikâyet edilebilir. Taşınmazlarda satış bedeli peşin ödenmelidir ancak icra müdürü alıcıya 10 günü geçmemek üzere süre verebilir.


Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların sıra cetvelini yapar. Sıra cetvelinin birer sureti icra dairesi tarafından ilgililere tebliğ edilir. Tebliğden itibaren 7 gün içinde alacaklılar mahkemede ilgililer aleyhine sıra cetveline itiraz davası açabilirler.


İflas yolu ile takipte yetkili merci borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer icra dairesidir. Taraflar iflas davalarında yetki sözleşmesi yapamazlar. Ödeme emrindeki müddet içinde borçlu tarafından itiraz olunmamışsa alacaklı dilekçe ile Ticaret Mahkemesinden iflas kararı isteyebilir. İflas talebini geri alan alacaklı bir ay geçmedikçe bu talebi yenileyemez. İflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren hal olmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilir. İflas kararı iflas dairesine bildirilir. İcra müdürü senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse borçluya senet sureti ile birlikte ödeme emri gönderir.


Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borçlarının aktiflerinden fazla olması halinde önceden takibe gerek olmaksızın iflaslarına karar verilebilir. Fakat idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri şirket ya da kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa iflasın ertelenmesine karar verir.


İflastan önce veya sonra alacaklılarını zarara sokmak amacı ile kanunda belirtilen halleri gerçekleştiren kimse hileli müflis sayılır ve TCK' ya göre cezalandırılır (Hileli iflas).
Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı borçlunun yedinde veya 3. Şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacakları ile diğer haklarını ihtiyaten haczedebilir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı ancak borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa ve borçlu taahhütlerinden kaçmak amacı ile hazırlık yapmakta ise ihtiyati tedbir talep edilebilir.